Regulamin

II  Zawodów biegowych dziecięco – młodzieżowych „z pompą”

1. Cele biegu:

1.Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ na zdrowie człowieka.

2. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu.

3. Uatrakcyjnienie ofert imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

2. Organizatorzy:

1. Stowarzyszenie Nowy Międzychód przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy i Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Dyrektor biegu: Krzysztof Suszka, tel. 501485554 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie na Stadionie Miejskim w Międzychodzie ul. Langowicza 6 w dniu 26 sierpnia 2017 ( sobota ) na bieżni tartanowej.

Rozpoczęcie biegów o godz. 14.30

Biuro biegu znajduje się w Sali Gimnastycznej ( Stadion ).

4.  Biegi rozegrane zostaną na dystansach:                     Kolejność i czas biegów:

100m. – rocznik 2011 i młodszy  ( K1,  M1 )                  godz. 14.30

200m. – rocznik 2008 – 2010 ( K2,  M2 )                        godz. 14.50

400m. – rocznik 2005 – 2007 ( K3,  M3 )                        godz. 15.10

800m. – rocznik 2002 – 2004 ( K4,  M4 )                        godz. 15.20

Ceremonia wydania pucharów, nagród za biegi  o godz. 15.30

Podczas biegów elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejności miejsc dokonywać będzie firma PULSAR SPORT.

Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

5. Nagrody:

Za miejsca  I – III w kategoriach dziewczyn i chłopców w każdym biegu - puchary oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają medale i upominek.

Na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji zostanie wysłany dyplom.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne do biegów dzieci i młodzieży oraz regulamin i obowiązkowe oświadczenie uczestnictwa w biegu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ( do pobrania )  na niżej podanych stronach:  www.miedzychodzka10.pl

Termin zgłoszenia zawodników upływa z dniem 20.08. 2017 (niedziela) lub do wyczerpania miejsc (200 osób)

Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego w biegach nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje nie zarejestrowane.

Organizator nie dopuszcza dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów.

7. Uczestnictwo:

Weryfikacja dzieci i młodzieży odbędzie się  biurze zawodów w dniu 26 sierpnia 2017  w godz. 13.00 – 14.20.

W momencie weryfikacji ( obowiązuje legitymacja szkolna ) i odbioru pakietu startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

Każdy uczestnik biegu obowiązkowo musi mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegach ( druk do pobrania ).

Rodzice ( lub opiekunowie prawni ) biorą pełna odpowiedzialność za dziecko.

8. Opłata startowa i sprawy finansowe:

Opłata startowa za bieg wynosi – 5 zł.

Sposoby dokonania opłaty startowej:

-   przelew na konto Stowarzyszenia Nowy Międzychód nr 25 9082 0005 0391 0105 2000 0020

W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko dziecka, którego opłata startowa dotyczy.

Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

9. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zapewnia napoje i opiekę medyczną  podczas biegu i po jego zakończeniu.

2. Dopuszcza się bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (bez trzymania) tylko w najmłodszej grupie (rocznik 2011 i młodsze).

3. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora biegów.

 

Dyrektor biegu

Krzysztof Suszka

 

 

Regulamin

5 Międzychodzkiej Dziesiątki „z Pompą”

I. Organizator

 1. Organizatorem 5 Międzychodzkiej Dziesiątki „ z pompą”, zwanej dalej Biegiem jest Stowarzyszenie Nowy Międzychód wpisane do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000463699

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Międzychód
 3. Promocja Gminy Międzychód jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 26 sierpnia 2017 r. w Międzychodzie. Start godz.17.00
 2. Start na ul. 17 Stycznia przy „Laufpompie” a meta zlokalizowana jest na ul. Mostowej.
 3. Biuro zawodów – Międzychód ul. Langowicza Stadion Miejski
 4. Trasa biegu płaska, ulicami miasta, 2 pętle po 5 km, oznaczona co 1 km.
 5. Trasa posiada atest PZLA.

IV. Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na numerach startowych. Wyniki biegu dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego - sms po zakończeniu biegu, a dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie  www.miedzychodzka10.pl

V. Warunki, zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Każdy uczestnik musi w dniu zawodów posiadać ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.miedzychodzka10.pl lub w dniu zawodów u Organizatora. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 4. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Międzychodzka Dziesiątka”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i materiałach reklamowych z imprezy.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 19 sierpnia 2017. Osoby, które dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy opłacają swój udział przelewem do dnia 19 sierpnia 2017r. na konto Stowarzyszenia Nowy Międzychód: 77 9082 0005 0393 6588 3000 0010  (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Dziesiątka”). Po tym terminie płatność oraz zgłoszenia internetowe nie będą możliwe.
 7. Numery startowe nadawane będą po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą swój udział w Biegu będą mogli odebrać swój pakiet startowy w dniu 26 sierpnia 2017 r. w Biurze Zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości.
 8. Opłata startowa do dnia 30 czerwca 2017r. za udział w Biegu wynosi 40 zł (słownie czterdzieści złotych). Opłata dokonana do dnia 19 sierpnia 2017r. wynosi 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych ). W dniu zawodów, 26 sierpnia 2017r. opłata za udział w Biegu wynosić będzie 60 zł (sześćdziesiąt złotych) za jednego uczestnika. Zawodnicy powyżej 70 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej.
 9. Rejestracja w dniu Biegu będzie możliwa w Biurze Zawodów od godz.13:00 do godz. 16.00 Odbiór pakietów startowych w dniu Biegu możliwy będzie od godz. 13:00 do godz. 16:00.
 10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
  – numer startowy z elektronicznym chipem
  – napoje i ciepły posiłek
  – pamiątkowy medal
  – koszulkę techniczną  ( W dniu startu pierwszych 350 zawodników, którzy opłacą start. Pozostali zawodnicy od nr startowego 351 otrzymają koszulki przesyłką na wskazany adres )

VI. Klasyfikacje i nagrody

 1. W klasyfikacji generalnej organizator przewiduje puchary oraz nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca:

1 m – w wysokości 300 zł

2 m – w wysokości 250 zł

3 m – w wysokości 200 zł

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych

M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat

K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i więcej co 10 lat

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych oraz jako najlepsi zawodnicy miejscowi.
 2. Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 2. Możliwość rezerwacji noclegu poprzez kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w  materiałach reklamowych biegu.
 4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 5. W trakcie biegu zawodnicy widząc pojazd, który znajdzie się przypadkiem  na trasie biegu są zobowiązani do wbiegnięcia na chodnik.
 6. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem.
 7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Dyrektor Biegu

/-/Krzysztof Suszka

 

 

 

Regulamin

I  Zawodów biegowych dziecięco – młodzieżowych „z pompą”

1. Cele biegu:

Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ na zdrowie człowieka.

Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu.

Uatrakcyjnienie ofert imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Nowy Międzychód przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatu w Międzychodzie

Dyrektor biegu: Krzysztof Suszka, tel. 501485554  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie na Stadionie Miejskim w Międzychodzie ul. Langowicza 6 w dniu 27 sierpnia 2016 ( sobota ) na bieżni tartanowej.

Rozpoczęcie biegów o godz. 10.30.

Biuro biegu znajduje się w Sali Gimnastycznej ( Stadion ).

4.  Biegi rozegrane zostaną na dystansach:                     Kolejność i czas biegów:

100m. – rocznik 2010 i młodszy  ( K1,  M1 )                    godz. 10.30

200m. – rocznik 2007 – 2009 ( K2,  M2 )                        godz. 10.50

400m. – rocznik 2004 – 2006 ( K3,  M3 )                        godz. 11.10

800m. – rocznik 2001 – 2003 ( K4,  M4 )                        godz. 11.30

Ceremonia wydania pucharów, nagród za biegi  o godz. 12.00

Podczas biegów elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejności miejsc dokonywać będzie firma PULSAR SPORT.

Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

5. Nagrody:

Za miejsca  I – III w kategoriach dziewczyn i chłopców w każdym biegu - puchary oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają medale i słodki upominek.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne do biegów dzieci i młodzieży oraz regulamin i obowiązkowe oświadczenie uczestnictwa w biegu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ( do pobrania )  na niżej podanych stronach:

www.miedzychodzka10.pl

Termin zgłoszenia zawodników upływa z dniem 21.08. 2016 (niedziela) lub do wyczerpania miejsc (200 osób)

Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego w biegach nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje nie zarejestrowane.

Organizator nie dopuszcza dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów.

 

7. Uczestnictwo:

Weryfikacja dzieci i młodzieży odbędzie się  biurze zawodów w dniu 27 sierpnia 2016  w godz. 9.30 – 10.20.

W momencie weryfikacji ( obowiązuje legitymacja szkolna ) i odbioru pakietu startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

Każdy uczestnik biegu obowiązkowo musi mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegach ( druk do pobrania ).

Rodzice ( lub opiekunowie prawni ) biorą pełna odpowiedzialność za dziecko.

8. Opłata startowa i sprawy finansowe:

Opłata startowa za bieg wynosi – 5 zł.

Sposoby dokonania opłaty startowej:

-   przelew na konto Stowarzyszenia Nowy Międzychód nr 25 9082 0005 0391 0105 2000 0020

W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko dziecka, którego opłata startowa dotyczy.

Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

9. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia napoje i opiekę medyczną  podczas biegu i po jego zakończeniu.

Dopuszcza się bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (bez trzymania) tylko w najmłodszej grupie (rocznik 2010 i młodsze).

Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora biegów.

 

Dyrektor biegu

Krzysztof Suszka


________________________________________________________________________________________________________________________

 

Regulamin

4 Międzychodzkiej Dziesiątki „z Pompą”

I. Organizator

 1. Organizatorem 4 Międzychodzkiej Dziesiątki „ z pompą” , zwanej dalej Biegiem jest Stowarzyszenie Nowy Międzychód wpisane do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000463699

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Międzychód
 3. Promocja Gminy Międzychód jako przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 27 sierpnia 2016r. w Międzychodzie. Start godz.16.00
 2. Start na ul. 17 Stycznia przy „Laufpompie” a meta zlokalizowana jest na ul.Mostowej.
 3. Biuro zawodów – Międzychód ul. Langowicza Stadion Miejski
 4. Trasa biegu płaska, ulicami miasta, 2 pętle po 5 km, oznaczona co 1 km.
 5. Trasa posiada atest PZLA.

IV. Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na numerach startowych. Wyniki biegu dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego - sms po zakończeniu biegu, a dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie  www.miedzychodzka10.pl

V. Warunki, zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Każdy uczestnik musi w dniu zawodów posiadać ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.miedzychodzka10.pl lub w dniu zawodów u Organizatora. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 4. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Międzychodzka Dziesiątka”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i materiałach reklamowych z imprezy.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 19 sierpnia 2016. Osoby, które dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy opłacają swój udział przelewem do dnia 19 sierpnia  2016r. na konto Stowarzyszenia Nowy Międzychód: 77 9082 0005 0393 6588 3000 0010  (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Dziesiątka”). Po tym terminie płatność oraz zgłoszenia internetowe nie będą możliwe.
 7. Numery startowe nadawane będą po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą swój udział w Biegu będą mogli odebrać swój pakiet startowy w dniu 27 sierpnia 2015r. w Biurze Zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości.
 8. Opłata startowa do dnia 30 czerwca 2016r. za udział w Biegu wynosi 35 zł (słownie trzydzieści pięć złotych). Opłata dokonana do dnia 19 sierpnia 2016r. wynosi 40 zł ( słownie czterdzieści złotych ). W dniu zawodów, 27 sierpnia 2016r. opłata za udział w Biegu wynosić będzie 60 zł (pięćdziesiąt złotych) za jednego uczestnika. Zawodnicy powyżej 70 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej.
 9. Rejestracja w dniu Biegu będzie możliwa w Biurze Zawodów od godz.12:00 do godz. 15.00 Odbiór pakietów startowych w dniu Biegu możliwy będzie od godz. 12:00 do godz. 15:00.
 10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
  – numer startowy z elektronicznym chipem
  – napoje i ciepły posiłek
  – pamiątkowy medal
  – koszulkę techniczną  ( W dniu startu pierwszych 350 zawodników, którzy opłacą start. Pozostali zawodnicy od nr startowego 351 otrzymają koszulki przesyłką na wskazany adres )

VI. Klasyfikacje i nagrody

 1. W klasyfikacji generalnej organizator przewiduje puchary oraz nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca:

1 m – w wysokości 300 zł

2 m – w wysokości 250 zł

3 m – w wysokości 200 zł

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych

M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat

K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i więcej co 10 lat

2. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych oraz jako najlepsi zawodnicy miejscowi.

3. Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 2. Możliwość rezerwacji noclegu poprzez kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w  materiałach reklamowych biegu.
 4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 5. W trakcie biegu zawodnicy widząc pojazd, który znajdzie się przypadkiem  na trasie biegu są zobowiązani do wbiegnięcia na chodnik.
 6. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem.
 7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Dyrektor Biegu

/-/Krzysztof Suszka