Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

2 Zawody Dzieci?co M?odzie?owe "z pomp?"

Podobnie jak w roku ubieg?ym tak i teraz zapraszamy dzieci oraz m?odzie? na Stadion Miejski w Mi?dzychodzie. 26 sierpnia 2017 roku o godz.14.30 startujmy na dystansach 100 m, 200 m, 300 m i 400 m. Biuro zawodw otwieramy o godz.13.00, ale przypominamy, ?e liczba uczestnikw jest ograniczona do 200 osb. A po biegach zapraszamy do kibicowania na trasie V Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki.

Ruszy?y zapisy na 5 edycj? biegu!

5 edycja Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki "z pomp?" przed nami. W?a?nie ruszy?y zapisy wi?c zach?camy wszystkich zainteresowanych do rejestracji. Widzimy si? na starcie w sobot? 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 17:00 przy "Laufpompie"

ZAPISY NA BIEG

Biegowa sobota za nami.

Za nami biegowa sobota. Od rana na stadionie Miejskim prezentowa?a si? grupa dzieci?co - m?odzie?owa. Na tartanowej bie?ni wystartowa?y 103 osoby. Mimo gor?ca wszyscy ?wietnie si? bawili. A o godz.16.00 na starcie 4 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki stan??o 368 zawodniczek i zawodnikw. ?ar "niebios" spowodowa?, ?e 7 osb nie uko?czy?o biegu. Gratulujemy wszystkim - i ma?ym i du?ym-ktrzy tego dnia zmagali si? nie tylko ze sob?, ale te? przesz?o 30 stopniami temperatury. Postaramy si?, aby za rok by?o troch? ch?odniej :-) Natomiast wieczr pozostawa? w rytmach Piosenki ?eglarskiej w ramach festiwalu przygotowanego przez Centrum Animacji Kultury. Dzi?kujemy!

Aby ten dzie? mg? si? odby? w taki sposb, jak si? odby? zawdzi?czamy wielu osobom i firmom:

Krzysztof Wolny Burmistrz Mi?dzychodu oraz pracownicy Referatu Promocji i Kultury,Julian Mazurek Starosta Mi?dzychodzki, Wojciech Danielczak oraz pracownicy Sp?ki Aqualift ,Barbara i S?awomir Wyszy?scy, Krzysztof Kaszkowiak, Stefan Scheadler Sched-Pol, Aleksandra Marciniak MarboPur, Joanna Bu?ko Max Elektro, Fundacja dla Ciebie, Ryszard Biernat i Waldemar Marciniak, Piotr Duszny, Ewa Kaczmarek Hurtownia Gezo Z.K., Jacek i Jakub Wylega?a, Monika Misiewicz Menager Hotelu Neptun, Pa?stwo Star?ga Ku?niak M?yn, Natalia Czarnecka, W?odzimierz Paro?, Powiatowa Rada M?odzie?y pod kierownictwem Jakuba Zachcia?a, Bo?ena Weso?owska-Drabik Drukarnia Mi?dzychd oraz pracownicy Drukarni , Katarzyna i Dariusz Gursz, Santander Consumer Bank, Szymon Prokopczuk, Jerzy R?bacz, Piotr Bielanowski Nadle?nictwo Mi?dzychd, Ma?gorzata Giera oraz pracownicy MOSTiR, Orkiestra D?ta Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskiego pod kierownictwem Daniela Ebertowskiego, Jaros?aw Cichosz, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , Violeta Kowasz oraz Anastazja Krysztofek-Kinal, Aleksandra Stasiak Nationale Nederlanden, Marlena Piecha, Patryk Chojnacki, Ireneusz Nowak, Marcin Mazij, Rafa? Litke, J?drzej Schubert, Dariusz Nowak, Jaros?aw Szuflak, Jacek Wicenty, Krzyszto Wachowiak, Przemys?aw Sobkowski, Krzysztof Sobkowski i Tydzie? Mi?dzychodzko-Sierakowski, Marlena Pielach - Sklep "Bartek", Firma Mi?dzychd-Nowicka, Klub Integracji Spo?ecznej, Stra?acy z OSP Mi?dzychd, Stra?acy z OSP Kamionna, Stra?acy z OSP Mokrzec, Stra?acy z OSP Dormowo, Stra?acy z OSP Zatom Stary, Komenda Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji w Mi?dzychodzie, Stra? Miejska.

Oczywi?cie bardzo dzi?kujemy rwnie? wolontariuszom, ktrzy pomagali w biurze zawodw oraz na trasie biegu. Byli w?rd nas nie tylko cz?onkowie Stowarzyszenia Nowy Mi?dzychd, ale rwnie? z Fundacji Dla Ciebie, Powiatowej Rady M?odzie?y oraz osoby, ktre same zg?osi?y si? do pomocy. Bardzo bardzo dzi?kujemy! Jest to pomoc nieoceniona!

Wspomina? mo?na ogl?daj?c zdj?cia w galerii a my ju? teraz zapraszamy za rok.

I po biegach

Sobota 27 sierpnia na sportowo za nami. Dzi?kujmy za liczne uczestnictwo mimo ?aru lej?cego si? z nieba. Spotykamy si? za rok a na razie mo?na zapozna? si? z wynikami:

Bieg dzieci?cy

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? uczestnicz?ca w 1 Zawodach "z pomp?" zg?aszaj? si? w biurze zawodw wraz z rodzicem lub opiekunem. Bez ich obecno?ci dziecko nie zostanie dopuszczone do biegu.

Informujemy tak?e, ?e w?rd wszystkich uczestnikw Zawodw zostan? rozlosowane nagrody.

Zako?czenie internetowej rejestarcji

W dniu 19 sierpnia zako?czy?a si? rejestracja internetowa na 4 Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Wszyscy, ktrzy op?acili wpisowe otrzymaj? zgodnie z regulaminem koszulki w dniu biegu. Natomiast osobom, ktre zarejestruj? si? w dniu zawodw koszulki zostan? wys?ane poczt?. Przypominamy, ?e w dniu biegu wpisowe jest w wysoko?ci 60 z?.

Dzie? 21 sierpnia jest ostatnim dniem rejestracji dla dzieci i m?odzie?y. Niestety, ale lista 1 Zawodw dzieci?co-m?odzie?owych "z pomp?" jest zamkni?ta z tym dniem i w dniu biegu nie b?dzie mo?liwo?ci zarejestrowania si?.

Biegi dzieci?ce

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? chc?ca wzi?? udzia? w I zawodach "z pomp?" rejestruj? si? do 21 sierpnia i do tego dnia nale?y te? ui?ci? op?at? w wysoko?ci 5 z? dokonuj?c przelewu na konto nr25 9082 0005 0391 0105 2000 0020.

W dniu zawodw nie b?dzie mo?liwo?ci rejestracji oraz udzia?u w zawodach.


Koszulki na bieg

Opieraj?c si? na g?osach wielu uczestnikw poprzedniej edycji w tym roku biegniemy w bezr?kawnikach. Koszulka wykonana jest z oddychaj?cej dzianiny bardzo dobrze odprowadzaj?cej wilgo? - sk?ad 100 % poliester. Przd koszulki wykonany jest z przyjaznego materia?u nie powoduj?cego podra?nie? skry, gramatura dzianiny 135 g/m, ty? koszulki gramatura dzianiny 120 g/m. Koszulka posiada element odblaskowy znajduj?cy si? na dole ty?u koszulki zwi?kszaj?cy bezpiecze?stwo i widoczno?? u?ytkownika.
Jak zawsze dostawc? jest firmahttp://www.tervel.pl/

Zawody biegowe dla dzieci i m?odzie?y

Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?" zaczynamy od wizyty na stadionie. M?odych biegaczy zapraszamy bowiem na bie?ni? stadionu miejskiego przy ul. Langowicza. 27 sierpnia o godz. 10.30 rozpoczn? si? I Zawody biegowe dzieci?co-m?odzie?owe "z pomp?". Kolejno?? starw jest nast?puj?ca:

100m. rocznik 2010 i m?odszy ( K1, M1 ) godz. 10.30

200m. rocznik 2007 2009 ( K2, M2 ) godz. 10.50

400m. rocznik 2004 2006 ( K3, M3 ) godz. 11.10

800m. rocznik 2001 2003 ( K4, M4 ) godz. 11.30

Ceremonia wydania pucharw, nagrd za biegi o godz. 12.00

Podczas biegw elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejno?ci miejsc dokonywa? b?dzie firma PULSAR SPORT. Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i sklasyfikowania w komunikacie ko?cowym.

Jednocze?nie informujemy, ?e w zawodach udzia? wezm? osoby, ktre zarejestruj? si? elektronicznie do dnia 21 sierpnia lub do wyczerpania miejsc ( 200 osb). Nadanie numeru startowego nast?pi po zaksi?gowaniu na koncie Stowarzyszenia nr 25 9082 0005 0391 0105 2000 0020 op?aty wpisowej w wysoko?ci 5 z?. W dniu zawodw nie b?dzie mo?na si? rejestrowa?.

Piotr Pogon b?dzie z nami.

Mamy mi?? wiadomo?? dla zawodnikw oraz kibicw. Z numerem 1 pojawi si? na Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce Piotr Pogon. Mwi? na niego ?wistak, bo gdy ?apie zadyszk? wydaje d?wi?ki jak ?wistak. Ma jedno p?uco, ale biega w maratonach. O sobie mwi "Jestem zwyk?ym facetem, zniezwyk?ym ?yciorysem. Urodzi?em si? czterokrotnie. Pokolejnych nawrotach choroby nowotworowej przyby?o blizn namoim ciele, lecz ka?dy dzie? ?ycia nabra? nadzwyczajnego tempa." Jest to Niezwyk?y Cz?owiek, ktry walcz?c ze swoimi chorobami pomaga innym. B?dziecie wi?c mieli okazj? Go pozna?. I pos?ucha? o jego zmaganiach.

www.piotrpogon.pl

Zawody dla dzieci i m?odzie?y

Mamy mi?? niespodziank? dla dzieci i m?odzie?y. Z inicjatywy Rafa?a Litke i przy wsparciu Powiatu Mi?dzychodzkiego przed 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? odb?d? si? zawody biegowe dla m?odych biegaczy. Biegi zostan? rozegrane na nast?puj?cych dystansach:

- 100 m rocznik 2010 i m?odszy

- 200 m rocznik 2007 - 2009

- 400 m rocznik 2004 - 2006

- 800 m rocznik 2001 - 2003

Szczeg?y niebawem, ale ju? teraz zapraszamy.

Więcej artykułów…