Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Regulamin

III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki z Pomp?

I.Organizator

 1. Organizatorem III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki z pomp? , zwanej dalej Biegiem jest Stowarzyszenie Nowy Mi?dzychd wpisane do Krajowego rejestru S?dowego pod numerem 0000463699

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywno?ci fizycznej i zdrowego stylu ?ycia w?rd mieszka?cw Gminy Mi?dzychd
 3. Promocja Miasta i Gminy Mi?dzychd jako przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odb?dzie si? 23 sierpnia 2015r. w Mi?dzychodzie. Start godz.14.00
 2. Start na ul. 17 Stycznia przy Laufpompie a meta zlokalizowana jest na ul.Mostowej.
 3. Biuro zawodw Mi?dzychd ul. Langowicza Stadion Miejski
 4. Trasa biegu p?aska, ulicami miasta, 2 p?tle po 5 km, oznaczona co 1 km.
 5. Trasa posiada atest PZLA.
 6. Bieg jest zaliczany do Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego.

IV. Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomoc? elektronicznych chipw umieszczonych na numerach startowych. Wyniki biegu dla tych, ktrzy podadz? na arkuszu zg?oszeniowym numer telefonu komrkowego - smspo zako?czeniu biegu, a dla wszystkich po zako?czeniu imprezy na stronie www.miedzychodzka10.pl

V. Warunki, zg?oszenia i zasady uczestnictwa

 1. Ka?dy uczestnik musi w dniu Zawodw posiada? uko?czone 16 lat.
 2. Osoby niepe?noletnie zobowi?zane s? dostarczy? do Organizatora Biegu O?wiadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolno?ci dziecka do udzia?u w biegu z podpisem rodzica b?d? opiekuna prawnego, wyra?aj?cego zgod? na udzia? w Biegu osoby niepe?noletniej i bior?cego za ni? odpowiedzialno??. O?wiadczenie jest do pobrania na stronie www.miedzychodzka10.pl lub w dniu zawodw u Organizatora. Bez przekazania O?wiadczenia nie b?dzie mo?liwy odbir pakietu startowego.
 3. Zawodnik pe?noletni staruje wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??, co potwierdza z?o?eniem podpisu pod o?wiadczeniem o zdolno?ci do udzia?u w biegu.
 4. Ka?dy zawodnik wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych dla celw weryfikacji i umieszczenia w komunikacie ko?cowym.
 5. Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapoznania si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Zg?oszenie do biegu jest rwnoznaczne z akceptacj? regulaminu.
 6. Zg?oszenia internetowe b?d? przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2015. Osoby, ktre dokonaj? zg?oszenia poprzez formularz internetowy op?acaj? swj udzia?przelewem do dnia 15 sierpnia 2015r. na konto Stowarzyszenia Nowy Mi?dzychd : 58 1020 4144 0000 6402 0032 1711 (w tytule przelewu prosz? poda? imi? i nazwisko osoby startuj?cej oraz dopisek Dziesi?tka). Po tym terminie p?atno?ci internetowe nie b?d? mo?liwe.
 7. Numery startowe nadawane b?d? po zaksi?gowaniu wp?aty. Uczestnicy, ktrzy dokonaj? rejestracji internetowej oraz op?ac? swj udzia? w Biegu b?d? mogliodebra? swj pakiet startowy w dniu 23 sierpnia 2015r. w Biurze Zawodw po okazaniu dokumentu to?samo?ci.
 8. Op?ata startowa do dnia 30 czerwca 2015r. za udzia? w Biegu wynosi45 z? (s?ownie czterdzie?ci pi?? z?otych). Op?ata dokonana do dnia 15 sierpnia 2014r. wynosi 50 z? ( s?ownie pi??dziesi?t z?otych ). W dniu zawodw, 23 sierpnia 2014r. op?ata za udzia? w Biegu wynosi? b?dzie60 z? (sze??dziesi?t z?otych) za jednego uczestnika. Zawodnicy powy?ej 70 roku ?ycia zwolnieni s? z op?aty startowej.
 9. Rejestracja w dniu Biegu b?dzie mo?liwa w Biurze Zawodw od godz.09:00 do godz.13.00 Odbir pakietw startowych w dniu Biegu mo?liwy b?dzie od godz.09:00 do godz.13:00.
 10. Op?ata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 11. W ramach op?aty startowej ka?dy uczestnik Biegu otrzymuje:
  numer startowy z elektronicznym chipem
  napoje i ciep?y posi?ek
  pami?tkowy medal
  koszulk? techniczn? ( W dniu startu pierwszych 350 zawodnikw, ktrzy op?ac? start. Pozostali zawodnicy od nr startowego 351 otrzymaj? koszulki przesy?k? na wskazany adres )

VI. Klasyfikacje i nagrody

 1. Nagrody pieni??ne przyznane b?d?: dla sze?ciu pierwszych kobiet i sze?ciu pierwszych m??czyzn w klasyfikacji generalnej

1 m w wysoko?ci 500 z?

2 m w wysoko?ci 400 z?

3 m w wysoko?ci 300 z?

4 m w wysoko?ci 250 z?

5 m w wysoko?ci 200 z?

6 m w wysoko?ci 150 z?

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych

M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat

K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i wi?cej co 10 lat

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie b?d? nagradzani w kategoriach wiekowych oraz jako najlepsi zawodnicy miejscowi.
 2. W?rd wszystkich zawodnikw rozlosowane zostan? nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi ko?cowe

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 2. Mo?liwo?? rezerwacji noclegu poprzez kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Zdj?cia wykonane przez organizatora podczas imprezy mog? by? wykorzystane w materia?ach reklamowych biegu.
 4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie b?dzie sklasyfikowany.
 5. W trakcie biegu zawodnicy widz?c pojazd, ktry znajdzie si? przypadkiem na trasie biegu s? zobowi?zani do wbiegni?cia na chodnik.
 6. Odwo?ania i protesty rozstrzyga s?dzia g?wny wraz z organizatorem.
 7. W sprawach nieuj?tych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor Biegu

/-/Krzysztof Suszka